இயக்குநரிடம் கூட்டமர்வின் போது விவாதிக்கப்படும் பொருள்களின் தொகுப்பு.

Aug 28, 2014

நமது துறை இயக்குநரிடம் கூட்டமர்வின் போது விவாதிக்கப்படும் பொருள்களின் தொகுப்பு. படிக்க இதை சொடுக்கவும்

Powered by Blogger.